EVENTS / WYDARZENIA / 2022
since establishment of UNESCO Chair on EHAE on 28 March 2019
od daty podpisania porozumienia 28 marca 2019

SYMPOSIUM ROLLUP_www.tif
CHAIR ROLLUP_www_ok.tif
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
5th International Symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management under the theme “Ecohydrology for Water Security”,  Warsaw on 8-9 June 2022. 

2022 – June 7th, University of Lodz

The UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology of the University of Lodz and the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences under the auspices of UNESCO, together with the Chongqing University, China, would like to courteously invite you to the 5th International Symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management under the theme “Ecohydrology for Water Security”, Warsaw on 8-9 June 2022.

 

The evolution of the Ecohydrology paradigm within UNESCO-IHP since its beginning in 1996, will be the important reference point for the introduction of new challenges and new emerging ecohydrological nature based methods and systemic solutions in the context of the strategy and priorities of UNESCO-IHP phase IX “Science for a Water Secure World in a Changing Environment” (2022-2029).

 

 

The organizers assume that the exchange of ideas will be important not only as inspiration for further development of the transdisciplinary knowledge - Ecohydrological Nature-Based Solutions (EH NBS), but will also enforce international network of cooperation, which should accelerate and adopt the process of development and implementation of WBSR + CE for Integrated Water Resources Management. The acronym WBSR+CE, means that every water management actions/investments in catchments has to improve four parameters: Water, Biodiversity, Services for society, Resilience to climate change and anthropogenic impacts, the implementation of which has to be broadly supported by Culture and Education on water for sustainability, thus the conscious and wise involvement of society, through exchange, dissemination, training and awareness. Moreover, the WBSR creates a bridge between UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme and Sustainable Development Goals.

 

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO, oraz Uniwersytet Chongqing w Chinach, mają zaszczyt zaprosić na Piąte Międzynarodowe Sympozjum „Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management” pod hasłem “Ecohydrology for Water Security",

 Warszawa  8-9 Czerwca 2022.

 

Ewolucja Ekohydrologicznego paradygmatu w ramach UNESCO-IHP, od jego początków w 1996 będzie ważnym punktem odniesienia dla zaprezentowania nowych wyzwań oraz nowych ekohydrologicznych rozwiązań bliskich naturze oraz rozwiązań systemowych, w kontekście strategii i priorytetów Dziewiątej Fazy Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO IHP-IX) “Science for a Water Secure World in a Changing Environment” (2022-2029).

 

Organizatorzy mają nadzieję, że wymiana idei na forum Sympozjum będzie nie tylko inspiracją dla dalszego rozwoju transdyscyplinarnej wiedzy będącej podstawa Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze (EH RBN), ale również wspomoże współpracę w ramach międzynarodowej sieci kontaktów, która pozwoli na wzmocnienie i postęp działań w zakresie implementacji strategii WBSR+CE do Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi. Akronim WBRS+CE oznacza że każde działanie w zarządzaniu wodą i każda inwestycja w tym zakresie musi służyć jednoczesnej poprawie pięciu elementów: Wody, Bioróżnorodności, Usług dla Społeczeństwa, Odporności na zmianę klimatu oraz presję antropogeniczną (Resilience); a ich implementacja musi być szeroko wspierana przez Kulturę i Edukację (Culture and Education) dla podnoszenia świadomości i włączenia społeczeństwa w działania, poprzez wymianę i dysseminację informacji. Ponadto, WBSR tworzy most między priorytetami IHP-IX a Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.