top of page

EDUCATION / EDUKACJA

zajęcia_po_polsku.png
COURSES / PRZEDMIOTY
in Polish / w języku polskim

UNESCO Chair on EHAE coordinates courses for Polish students and for foreign students studying in Polish language, on study fields as: Biology, Biotechnology, Environmental Protection, Biomonitoring and Ecological Biotechnologies, EcoCity in cooperation with Faculty of Economy and Sociology ULO (http://www.ekomiasto.uni.lodz.pl/), Geomonitoring on Faculty of Geographical Studies ULO, and 1 course in English for Faculty of International and Political Studies ULO.

Katedra UNESCO EHES koordynuje kursy dla polskich studentów i studentów zagranicznych studiujących w języku polskim, na kierunkach takich jak: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, EkoMiasto we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (http://www.ekomiasto.uni.lodz.pl/), Geomonitoring na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ i 1 wykład w j. angielskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.

 

LIST OF COURSES  / LISTA KURSÓW (pdf)

_20A7113ERASMUSI.jpg
Beznazwy-1.png
COURSES / PRZEDMIOTY
in English / w języku angielskim

UNESCO Chair on EHAE coordinates courses for foreign students studying in English language, on study field as: Environmental Protection - specialty ECOHYDROLOGY (full-time Master studies, 2 years, 120 ECTS, tuition fee 3000 Euro per year, see more on http://iso.uni.lodz.pl/study-in-english/studies-in-english/ and https://iso.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/03/University-of-Lodz-Students-Guide-2019.pdf).

The courses were given in frame of the ERASMUS MUNDUS Joint Master in ECOHYDROLOGY (ECOHYD) 2009-2016 (http://ecahe.eu/w/index.php/ECOHYD_-_Erasmus_Mundus_Master_of_Science_in_Ecohydrology).

Selected courses are now also in offer for ERASMUS+, MOBILITY DIRECT and Faculty phD students.

In 2021 we opened the NEW ERASMUS MUNDUS Joint Master in APPLED ECOHYDROLOGY with EU scholarships, you can apply on https://maeh-mundus.eu/

Osoba do kontaktu - dr Małgorzata Łapińska, malgorzata.lapinska@biol.uni.lodz.pl

Katedra UNESCO EHES koordynuje kursy dla studentów zagranicznych studiujących w języku angielskim, na kierunkach takich jak: Ochrona środowiska - specjalność ECOHYDROLOGY (stacjonarne studia magisterskie, 2 lata, 120 ECTS, czesne 3000 euro rocznie, więcej na http: / /iso.uni.lodz.pl/study-in-english/studies-in-english/).

Kursy były częścią programu wspólnych studiów ERASMUS MUNDUS Joint Master in ECOHYDROLOGY (ECOHYD) 2009-2016 (http://ecahe.eu/w/index.php/ECOHYD_-_Erasmus_Mundus_Master_of_Science_in_Ecohydrology).

Wybrane kursy są również w ofercie dla studentów ERASMUS +, MOBILITY DIRECT i doktorantów.

Od 2021 prowadzimy nabór na studia ERASMUS MUNDUS Joint Master in APPLIED ECOHYDROLOGY, gdzie dostępne są stypendia, strona do rejestracji https://maeh-mundus.eu/, termin rekrutacji na IV edycję MAEH do 15 lutego 2024, 

Osoba do kontaktu - dr Małgorzata Łapińska, malgorzata.lapinska@biol.uni.lodz.pl

 

LIST OF COURSES for MASTER in ECOHYDROLOGY (pdf)

LIST OF COURSES for ERASMUS+ and MOBILITY DIRECT STUDENTS (pdf)

ERASMUS + Bilateral (Inter-Insitutional) Agreements 2018-2021(22) (pdf)

INFORMATION ABOUT STUDIES at the University of LODZ (pdf

chinska.png
SUMMER SCHOOL / SZKOŁA LETNIA
for Chinese students / dla studentów z Chin

Summer School: Understanding Poland: Economy, Society and Science organised by the University of Lodz and coordinated by the Center for Asian Affairs, was launched in 2017.

UNESCO Chair on EH&AE coordinates at the Faculty of Biology and Environmental Protection the MODULE - Polish Science Achievements: Ecohydrology. 

SUMMER SCHOOL EDITIONS:

16.07.2017 - 28.07.2017 (I edition) - 170 students / 49 on EH Module

16.072018 - 27.07.2018 (II edition) - 140 students / 25 on EH Module

15.07.2019 - 25.07.2019 (III edition) - 200 students / 30 on EH Module

Szkoła letnia: Zrozumieć Polskę: Gospodarka, Społeczeństwo i Naukę, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i koordynowana przez Centrum Spraw Azjatyckich, została uruchomiona w 2017 r.

Katedra UNESCO EHES koordynuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska MODUŁ - Osiągnięcia nauki polskiej: Ekohydrologia.

http://www.summerschooljp.uni.lodz.pl/?page_id=6214

MODULE ECOHYDROLOGY 2019 (pdf)

Data Reviewing
VISITING PROFESORS / INTERNSHIPS
PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY / STAŻE

Department of Applied Ecology, and since 2019 the UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology, hosted worldwide known researchers as Visiting Professors in the Ecohydrology domain.

Katedra Ekologii Stosowanej, a od 2019 r. Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, gościła światowej sławy profesorów wizytujących w dziedzinie ekohydrologii.

VISITING PROFESSORS / PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY (pdf)

bottom of page