top of page

STAFF / ZESPÓŁ 

mzalok_edited.jpg
Prof. dr hab.
Maciej Zalewski
Chair Head / Kierownik Katedry
(till 2020 / do 2020 r,)
maciej.zalewski@biol.uni.lodz.pl
m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-4483-6200
staff na www_OK.png

Maciej Zalewski - a full Professor and Head of the UNESCO Chair on Ecohydrology and Appiled Ecology, since 28 March 2019, (former Department of Applied Ecology - DAE) at the Faculty of Biology and Environmental Protection University of Lodz, Poland, and Director of the UNESCO European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE) of the Polish Academy of Sciences (www.erce.unesco.lodz.pl). Profesor M. Zalewski is a founder of the ecohydrology concept under the framework of the International Hydrological Programme of UNESCO -

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology 

SEE: Scientific Profile & International Cooperation of the DAE (since 2019 the UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology) with UNESCO ERCE PAS in Lodz -

http://www.erce.unesco.lodz.pl/sites/default/files/erce123.pdf

Professor Zalewski’s research interests evolved from fish bioenergetics towards river ecosystems ecology, to which he proposed a concept of an abiotic-biotic hierarchy of factors determining aquatic communities. Worked for UNESCO MAB, UNESCO-IHP SAC, as well as other United Nations’ and European Commission’s programs and institutions. He is an author and co-author of numerous scientific articles as well as book chapters concerning the ecohydrology concept and the Ecohydrology book (2020). He has been chair and/or keynote speaker of more than 70 international scientific conferences and symposia around the world.

 

Founder and editor-in-chief

of an international journal,

Ecohydrology & Hydrobiology

(ISSN-p 1642-3593, ISSN-e 2080-3397),

CiteScore 1.77 (2018)

Impact Factor: 1.661 (2018)

www.journals.elsevier.com/ecohydrology-and-hydrobiology

 

Member of editorial boards of: Ecological Engineering, Brazilian Journal of Biology, Wetlands Ecology and Management, Fisheries Management and Ecology, and Journal of Environmental Accounting and Management. Ecohydrology and Hydrobiology

Member of: environmental scientific committees of the Polish Academy of Sciences (PAS), high level of national water administration bodies, Scientific Council of Regional Office for Science and Technology for Europe (ROSTE). Chair of the working groups “Fish and Land/Inland Water Ecotones” (UNESCO Man and Biosphere Programme) and “Physical Habitat Modification and Freshwater Fisheries” (FAO EIFAC European Inland Fisheries Advisory Commission).

Leader of numerous research national and international projects, including the five years (2008-2012) Polish Aid Programme funded development project in Ethiopia and two EU EC LIFE projects awarded as best (EKOROB, www. ekorob.pl) and best of the best (EH-REK, arturowek.pl) Life projects of 2016.

pobrane EHand HB.gif
pobraneELSEVIER.jpg

Maciej Zalewski - profesor zwyczajny, kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, utworzonej 28 marca 2019 r., (poprzednio Katedra Ekologii Stosowanej - KES) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (UNESCO ERCE) Polskiej Akademii Nauk (www.erce.unesco.lodz.pl). Profesor M. Zalewski jest współtwórcą koncepcji ekohydrologii w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO -

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology 

ZOBACZ: Profil naukowy i miedzynarodową współpracę KES (od 2019 Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej) z UNESCO ERCE PAN w Łodzi - 

http://www.erce.unesco.lodz.pl/sites/default/files/erce123.pdf

Zainteresowania naukowe profesora Zalewskiego ewoluowały od bioenergetyki ryb w kierunku ekologii ekosystemów rzecznych, do których zaproponował koncepcję abiotyczno-biotycznej hierarchii czynników determinujących zespoły organizmów wodnych. Pracował dla UNESCO MAB, UNESCO-IHP SAC, a także dla innych programów i instytucji ONZ oraz dla Komisji Europejskiej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów naukowych, a także rozdziałów książkowych dotyczących koncepcji ekohydrologii oraz książki EKOHYDROLOGIA (2020) . Był przewodniczącym i / lub głównym prelegentem ponad 70 międzynarodowych konferencji naukowych i sympozjów na całym świecie.

 

Założyciel i redaktor naczelny

międzynarodowego czasopisma

Ecohydrology & Hydrobiology

(ISSN-p 1642-3593, ISSN-e 2080-3397),

CiteScore 1,77 (2018)

Impact Factor: 1,661 (2018)

 

Członek komitetów redakcyjnych: Ecological Engineering, Brazilian Journal of Biology, Wetlands Ecology and Management, Fisheries Management and Ecology, and Journal of Environmental Accounting and Management.  

Członek: komitetów naukowych dot. środowiska naturalnego Polskiej Akademii Nauk (PAN), wysokiego szczebla krajowych organów administracji wodnej, Rady Naukowej Regionalnego Biura Nauki i Technologii dla Europy (ROSTE). Przewodniczący grup roboczych „Ryby i ekotony woda / ląd ” (Program UNESCO dla człowieka i biosfery) i „Modyfikacja siedlisk rzecznych i rybołówstwo słodkowodne ”(FAO EIFAC Europejska Komisja Doradcza ds. Rybołówstwa Śródlądowego).

Lider wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym pięcioletniego (2008-2012) projektu rozwojowego finansowanego przez Program Polskiej Pomocy dla Etiopii oraz dwóch projektów UE KE LIFE nagrodzonych jako najlepszy (Ekorob, www.ekorob.pl) i najlepszy z najlepszych projektów środowiskowych 2016 (EH-REK, arturowek.pl).

b_edited.jpg
MSc
Bogusława Brewińska-Zaraś
Chair Secretary / Sekretariat (till 2020 / do 2020 r.)
boguslawa.brewinskai@biol.uni.lodz.pl
bottom of page