top of page
www kolarz3.png

ABOUT CHAIR /
O KATEDRZE


ABOUT UNESCO Chair / O Katedrze UNESCO

Info about establishment of UNESCO Chair on EHAE at UL (Poland)
http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C31442%2Cdepartment-applied-ecology-university-lodz-prestigious-unesco-chair-status.html

 

Other UNESCO Water-related Chairs
https://en.unesco.org/themes/water-security/chairs

 

Other UNESCO Chairs in Poland
http://www.unesco.pl/edukacja/szkolnictwo-wyzsze/katedry-unesco-w-polsce/
https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/ekohydrolodzy-ul-z-katedra-unesco


LAUNCHING EVENT FOR THE UNESCO CHAIR at the University of Lodz (POLAND) on 13 December 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


from left:

Vice Dean of the Faculty of Biology and Environmental protection - Dr hab. Prof. UL Maciej Bartos
Pro-Rector for Science of UL - Prof. dr hab.Elżbieta Żądzińska
Head of Department of Applied Ecology - Prof. dr hab.Maciej Zalewski (Head of the UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology till 2020)
Chief of the Ecohydrology, Water Quality and Water Education Section in the Division of Water Sciences, UNESCO International Hydrological Programme - Dr Giuseppe Arduino 

21e99999ac7103275a45c9bf88f17ba4.jpg

UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Head of the Chair / Kierownik Katedry - Dr hab. Prof. UŁ Tomasz Jurczak (since 2020)

J0169.png

1/ MISSION

ECOHYDROLOGY (EH) – Engineering harmony between Biosphere and Humanity, by enhancement of the catchments ecosystems sustainability multidimensional potential expressed by 5 parameters (WBSRC): Water quantity and quality (W), Biodiversity (B), Ecosystem Services for societies (S), Resilience for global change (R), Cultural Heritage and Education (C).

 

2/ VISION

Development of the theoretical and empirical aspects of EH, as a background for an integrative problem-solving, demand driven and policy-oriented sustainability science.

Development of knowledge and comprehensive scientific methodology for EH – understanding the water - biota interplay as a key to use ecosystem processes as catchment management tool complementary to Circular and Bio-Economy.

3/ STRATEGY

Enlargement and strengthening of international cooperation and development of a platform for education, dissemination and exchange of scientific information about EH, as complementary with the Ecological Engineering and Integrated Water Resource Management (IWRM), between institutions worldwide, in the framework of the UNESCO International Hydrological Programme (IHP) and European Commission Projects. Research and innovation towards strengthening the scientific and educational quality of EH.

4/ TACTICS

Education of students and training of professionals to promote good governance and capacity building among various stakeholders, including governmental institutions at central and regional levels, NGOs and Society in general, considering EH as a background for the development of “Nature Based Solutions” and “Integrative Sustainability Science” towards achieving the UN Sustainable Developments Goals, fulfilling the European Commission GREEN DEAL AGENDA 2020, the European Commission Environmental Directives and the National Environmental Policy.

 

5/ OPERATIONAL LEVEL

Development, implementation and testing of innovative nature based EH solutions, from molecular to catchment scale, by adaptive assessment management through networking for synergy with decision makers and stakeholders by information, experience and technology sharing.

Enhancing on-line presence.

 

Address

University of Lodz
Faculty of Biology and Environmental Protection
UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology
12/16 Banacha street,
90-237 Łódź, Poland
Phone: +48 42 635 44 38
Fax: +48 42 665 58 19

 

UNESCO Chair HEAD

Dr hab. Tomasz Jurczak, Prof. UŁ
Email: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

https://www.ehaeunescochair.org/
www.biol.uni.lodz.pl

1 / MISJA

EKOHYDROLOGIA (EH) – harmonia osiągnięta z wykorzystaniem inżynierii środowiskowej między biosferą a ludzkością, dzięki poprawie wielowymiarowego potencjału zrównoważonego rozwoju zlewni wyrażonego pięcioma parametrami (WBSRC): ilość i jakość zasobów wodnych (W), bioróżnorodność (B), korzyści dla społeczeństwa (S), adaptacja do zmian klimatu (R), kultura i edukacja (C).

 

2 / WIZJA

Opracowanie teoretycznych i empirycznych aspektów EH, jako podstawy  dla zintegrowanej nauki opartej na rozwiązywaniu problemów, w celu osiągnięcia  zrównoważonego rozwoju.

Rozwój wiedzy i kompleksowej metodologii naukowej dla EH - zrozumienie wzajemnego oddziaływania wody i biocenozy jako podstawa do wykorzystania procesów ekosystemowych jako narzędzi zarządzania zlewniami komplementarnymi w stosunku do gospodarki cyrkularnej i biogospodarki.

 

3 / STRATEGIA

Rozszerzenie i wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz stworzenie platformy dla edukacji, rozpowszechniania i wymiany informacji naukowych na temat EH, jako komplementarnych dla inżynierii ekologicznej i zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), między instytucjami na całym świecie, w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (IHP) i projektów Komisji Europejskiej. Badania naukowe i innowacje w celu poprawy wartości naukowej i edukacyjnej EH.

4 / TAKTYKA

Kształcenie studentów i szkolenie specjalistów w celu promowania dobrego zarządzania i budowania zdolności wśród różnych interesariuszy, w tym instytucji rządowych na szczeblu centralnym i regionalnym, organizacji pozarządowych i społeczeństwa, biorąc pod uwagę EH jako podstawę dla rozwoju „rozwiązań opartych na naturze” i „zintegrowanej nauki dla zrównoważonego rozwoju” dla  osiągnięcia celów ONZ, sprostania ambicjom Europejskiego Zielonego Ładu 2020 oraz wymogom Dyrektyw środowiskowych UE KE i  krajowej polityki ochrony środowiska.

 

5 / POZIOM OPERACYJNY

Opracowywanie, wdrażanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie EH, od skali molekularnej do skali zlewni, poprzez zarządzanie adaptacyjne i tworzenie synergii z decydentami i interesariuszami dzięki wymianie informacji, doświadczeń i technologii.

Zwiększenie obecności w Internecie.

Adres
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
ul. Banacha 12/16,
90-237 Łódź, Polska
Tel.: +48 42 635 44 38
Fax: +48 42 665 58 19

UNESCO Chair KIEROWNIK

Dr hab. Tomasz Jurczak, Prof. UŁ
Email: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

https://www.ehaeunescochair.org/
www.biol.uni.lodz.pl

bottom of page