top of page
logo ncbir.jpg

Zarządzanie spływem wód deszczowych na obszarach miejskich w celu przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom hydroklimatycznym (Springiness)

NCBiR, WATER4ALL, 2024-2027

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu WATER4ALL PARTNERSHIP

Projekt SPRINGINESS przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury (z ang. blue-green infrastructure BGI) do zarządzania ekstremalnymi zjawiskami hydroklimatycznymi w mieście oraz do ponownego wykorzystania wód deszczowych jako bezpiecznego źródła wody. Projekt dostarczy kluczowej wiedzy specjalistycznej niezbędnej do projektowania i wdrażania BGI (jeśli konieczne, uzupełnionej o oczyszczanie fizykochemiczne), hydraulicznego odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz zwiększenia ponownego wykorzystania wody na obszarach miejskich. Celem projektu jest opracowanie narzędzi do zarządzania retencją i ponownym wykorzystaniem wód opadowych na kampusie uniwersyteckim jako przykładowym obszarze wdrożeń BGI, tak by zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu w przestrzeni miejskiej.

 

Celem głównym projektu jest opracowanie narzędzi do zarządzania retencją i ponownym wykorzystaniem wód opadowych na kampusie uniwersyteckim jako przykładowym obszarze wdrożeń BGI, tak by zminimalizować niestabilność zasobów wody w przestrzeni miejskiej związaną ze zmianami klimatycznymi.

Celem Uniwersytetu Łódzkiego (WP3 wniosku europejskiego) jest ocena efektywności dwóch systemów BGI (kampus Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w Polsce i kampus Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze w Czechach) w oczyszczaniu wód opadowych z zanieczyszczeń wskaźnikowych, charakterystycznych dla ekosystemu miejskiego, pod kątem maksymalizacji ponownego wykorzystania tych wód i łagodzenia niestabilności zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej.

W ramach realizacji projektu partner polski (Uniwersytet Łódzki) wykorzysta dane dotyczące składu chemicznego wód opadowych uzyskane od partnera z Czech (WP1), wyniki oceny ryzyka pozyskane od partnera z Portugalii (WP2) oraz efektywności oczyszczania wód opadowych w już istniejącym BGI na terenie kampusu CZU (dane archiwalne, WP1) do oceny potencjału systemów BGI jako narzędzi do oczyszczania wód opadowych. Wyniki dotyczące rodzaju i zakresu stężeń wybranych zanieczyszczeń wskaźnikowych transportowanych wraz z wodami opadowymi (WP1) będą podstawą planowanych eksperymentów z wykorzystaniem trzech głównych komponentów tj. roślin, mikroorganizmów i materiałów filtrujących, jako narzędzi dla usuwania zanieczyszczeń z wód deszczowych i poprawy jakości lokalnego mikroklimatu (WP3). Zakłada się, że systemy BGI w Polsce i Czechach zostaną utworzone z wykorzystaniem różnych gatunków roślin w celu optymalizacji procesu oczyszczania i ponownego wykorzystania wód deszczowych. Ponadto zastosowane zostaną reaktywne materiały filtrujące jako sorbenty dla wybranych związków wskaźnikowych.

Efektywność wdrożonych systemów BGI monitorowana będzie w oparciu o podejście ekohydrologiczne, zakładające wykorzystanie procesów hydrologicznych do sterowania procesami biologicznymi i odwrotnie oraz podejście WBRSC integrujące rozwiązania skupiające się na: jakości wody (W), różnorodności biologicznej (B), odporność na zmianę klimatu (R), usługi ekosystemowe (S) oraz aspekty kulturowe i edukacyjne (C). Integracja rozwiązań hydrotechnicznych i biologicznych ma na celu maksymalizację procesu oczyszczania wód opadowych i optymalizację funkcjonowania skonstruowanych BGI, umożliwiając miastom adaptację do zmian klimatycznych. Uzyskana baza danych o jakości i ilości wód opadowych (dane pozyskane z WP1 i WP2) oraz efektywności oczyszczania budowanych systemów BGI (WP3) stanie się podstawą do opracowania modelu hydrologicznego zagospodarowania wód opadowych STORM (w ścisłej współpracy z firmą Sieker, WP4).

Planowanymi efektami realizacji projektu będą:

  1. Raport z budowy systemu BGI na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego (jako D3.1. w WP3) (M12)

  2. Raport o jakości wód opadowych na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego (jako D3.2. w WP3) (M12)

  3. Raport efektywności oczyszczania w systemach BGI (jako D3.3. w WP3) (M30)

  4. Polska wersja aplikacji modelu STORM (przy ścisłej współpracy z firmą SIEKER) (jako D3.4. w WP3) (M36)

  5. Dwie publikacje naukowe na temat wpływu BGI na oczyszczanie wód opadowych (pierwsza) oraz na temat zachowania się różnych gatunków roślin w warunkach narażenia na zanieczyszczenia wód opadowych (druga) (jako D.3.5. w WP3) (M36)

KONSORCJUM PROJEKTU:

  1. CZU (Prague, Czech Republic) - Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences (FES, CZU), https://www.czu.cz/en, KOORDYNATOR PROJEKTU

  2. IPR Aqua, Ltd. (Prague, Czech Republic), https://ipraqua.cz/en/mnu-aboutus-en

  3. UniLodz (Lodz, Poland), University of Lodz, UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology, https://www.uni.lodz.pl/, https://www.ehaeunescochair.org/, KOORDYNATOR PROJEKTU NA UŁ dr hab., prof UŁ Tomasz Jurczak

  4. SIEKER (Hoppegarten, Germany) - https://www.sieker.de/en/home.html

  5. U. Porto (Porto, Portugal) – University of Porto, The Faculty of Engineering (FEUD; Portugal), https://www.up.pt/portal/en/, https://www.up.pt/portal/en/feud/

Data rozpoczęcia projektu: 

01-02-2024

Data zakończenia projektu: 

31-01-2027

Słowa kluczowe: 

zarządzanie wodą opadową; antropogeniczna zmiana klimatu; wodne związki wskaźnikowe; biotechnologie ekologiczne; rozwiązania oparte na naturze; błękitno-zielona infrastruktura; ekohydrologia

Nr umowy konsorcjum

PO1676/2023

Projekt realizowany w ramach programu Water4All (JTC Call 2022), finansowany ze środków NCBiR w wysokości 199.660 euro (940.957,65 PLN)

bottom of page