top of page

PROJECTS / PROJEKTY

COOLCITY_logo.png
PROJECT - ongoing / PROJEKT rozpoczęty

2023-2029, Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu 

LIFE21-CCA-PL-LIFECOOLCITY/101074553,

Akronim LIFE21-CCA-PL-LIFECOOLCITY

Use of remote sensing for management of blue-green infrastructure in the process of city adaptation to climate change. https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101074553

Overall objective: Supporting the management of blue-green infrastructure (BZI) in 10,000 cities in the European Union, through the implementation of innovative systems using GIS (geographic information systems) and remote sensing (satellite and aerial imagery). The aim of the activities is to strengthen the adaptive capacity of cities to the effects of anthropogenic climate change, thus bringing them closer to the pattern of smart cities of the future.

Cel ogólny: Wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

https://www.ehaeunescochair.org/lifecoolcity

https://www.mggpaero.com/

loga nasz www3.png
loga nasz www3.png
PROJECT - completed / PROJEKT zakończony

2015-2020, Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City.

(LIFERADOMKLIMA-PL), Project LIFE14CCA/PL/000101

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

coordinator / koordynator: Professor Maciej Zalewski

manager / kierownik projektu dr hab. Tomasz Jurczak

Overall objective: To increase climate resilience of Radom City by building demonstrative “green-blue infrastructure” for managing extreme storm water flows and control local flood risks.

Cel ogólny: Zwiększenie odporności miasta Radom na zmiany klimatu poprzez zbudowanie demonstracyjnej „zielono-niebieskiej infrastruktury” do zarządzania ekstremalnymi przepływami wód opadowych i kontroli lokalnych zagrożeń powodziowych.

http://www.life.radom.pl/en/

http://www.life.radom.pl/

loga nasz www2.png
PROJECTS - completed / Projekty zakończone

2010-2014, Ecohydrologic rehabilitation of recreational reservoirs Arturówek (Łódź) as a model approach to rehabilitation of urban reservoirs (EH-REK). Project LIFE08 ENV/PL/000517

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

BEST OF THE BEST ENVIRONMENT PROJECT 2016 (awarded in 2018)

NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH 2016

coordinator / koordynator: Professor Maciej Zalewski,

manager / kierownik projektu: dr Tomasz Jurczak

http://www.en.arturowek.pl/

http://www.arturowek.pl/

EH-REK LYMAN'S REPORT / RAPORT LAIKA

http://www.arturowek.pl/sites/all/themes/neurino/EHREK_Lyman's%20Report_ISBN_11.02.2016_www.pdf

Another project realized by the UNESCO European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Science (ERCE) with cooperation of the scientists of the Department of Applied Ecology of the Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Lodz, Poland -

2010-2014, EKOROB: Ecotones for reducing diffusion pollution. Project LIFE08 ENV/PL/000519

was also awarded as

BEST OF THE ENVIRONMENT PROJECT 2016 (awarded in 2018)

Inny projekt realizowany przez ERCE PAS we współpracy z naukowcami Katedry Ekologii Stosowanej WBiOŚ UŁ -

Ekotony dla Redukcji zanieczyszczen Obszarowych

coordinator / koordynator: Professor Maciej Zalewski,

manager / kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Izydorczyk

został także nagrodzony jako

NAJLEPSZY Z PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH 2016

http://en.ekorob.pl/

http://www.ekorob.pl/

EKOROB LYMAN'S REPORT / RAPORT LAIKA

http://www.ekorob.pl/userfiles/file/EKOROB_Lymans%20Report_FINAL_www__pdf.pdf

see more about EH-REK and EKOROB / zobacz więcej (pdf)

bottom of page